Oferta

Obsługujemy przedsiębiorców działających w wielu branżach. Oferujemy kompleksową obsługę prawną dostosowaną do specyficznego charakteru każdej działalności. Do każdego klienta stosujemy zindywidualizowane podejście. Dzięki wiedzy i doświadczeniu z powodzeniem reprezentujemy zarówno klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Poniżej wskazujemy przykładową specyfikację świadczonych przez Kancelarie usług.

4296

prawo pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria podejmuje się między innymi reprezentacji Klientów w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez zachowania wypowiedzenia,
 • o przywrócenia do pracy, ustalenie stosunku pracy,
 • o odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy,
 • dotyczących stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i in.),
 • dochodzenie roszczeń dotyczących pracy kierowców zawodowych i nauczycieli,
 • sprawy o mobbing oraz sprawy związane z problemem dyskryminacji w pracy,
 • oraz szereg innych postępowań.

4407

Prawo karne i karno-skarbowe

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie obrony w sprawach karnych. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje w szczególności:

 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentację w sprawach o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe,
 • składanie wniosków o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych, formułowanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie,
 • wnoszenie środków odwoławczych – zażaleń i apelacji oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • obrona klientów przed sądem i w postępowaniach wykonawczych.
4226

Prawo spadkowe

W tym zakresie Kancelaria prowadzi sprawy obejmujące swym zakresem prawo spadkowe i postępowanie spadkowe w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych.

4509

Prawo cywilne i gospodarcze

Większość spraw naszych Klientów, którymi zajmuje się Kancelaria dotyczy materii prawa cywilnego i gospodarczego. W tym zakresie kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich sprawach obejmujących zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W tej niezwykle szerokiej gałęzi prawa oferujemy pomoc w zakresie:

 • sporządzania i składania pozwów i wniosków,
 • zastępstwa procesowego,
 • pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • porad prawnych,
 • prowadzenia spraw o zapłatę, dochodzenie wierzytelności,
 • spraw o odszkodowanie.
 • obsługi roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych,
 • spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • spraw obejmujących prawo własności ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa,
 • oraz wielu innych.
4689

Prawo rodzine

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, w tym władzy rodzicielskiej, stosunków małżeńskich, rozwodu i separacji, opieki, kurateli oraz przysposobienia. Szereg spraw prowadzonych przez kancelarię dotyczy również roszczeń alimentacyjnych. Pomoc prawna obejmuje między innymi sprawy:

 • o alimenty, podwyższenie, obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa,
 • o podział majątku wspólnego, sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o przysposobienie, jego rozwiązanie lub unieważnienie, ustanowienie rodziny zastępczej,
 • z zakresu ustalenia i uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
 • o wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych,
 • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite,
 • z zakresu aktów stanu cywilnego,
 • z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych,
 • dotyczące nieletnich
 • w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
4207

Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego pomoc kancelarii skupia się przede wszystkim na:

 • reprezentacji przed organami administracji publicznej, w tym samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • pomocy prawnej w uzyskiwaniu stosownych wpisów, zezwoleń i koncesji.
 • reprezentowaniu klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzaniu wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego w szeregu spraw.

 


Zasady współpracy każdorazowo są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, przy czym wynagrodzenie może być kształtowane według dwóch zasad:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w przypadku stałej obsługi lub jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę,
 • Wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (stawki ustalane indywidualnie z Klientem).

Zapraszamy do współpracy.

4353