Prawo karne i karno skarbowe

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie obrony w sprawach karnych. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje w szczególności:

  • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym,
  • reprezentację w sprawach o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe,
  • składanie wniosków o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych, formułowanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie,
  • wnoszenie środków odwoławczych – zażaleń i apelacji oraz prywatnych aktów oskarżenia,
  • obrona klientów przed sądem i w postępowaniach wykonawczych.
prawo pracy