Prawo Rodzinne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, w tym władzy rodzicielskiej, stosunków małżeńskich, rozwodu i separacji, opieki, kurateli oraz przysposobienia. Szereg spraw prowadzonych przez kancelarię dotyczy również roszczeń alimentacyjnych. Pomoc prawna obejmuje między innymi sprawy:

 • o alimenty, podwyższenie, obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa,
 • o podział majątku wspólnego, sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o przysposobienie, jego rozwiązanie lub unieważnienie, ustanowienie rodziny zastępczej,
 • z zakresu ustalenia i uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
 • o wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych,
 • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite,
 • z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych,
 • dotyczące nieletnich,
 • w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
prawo pracy